Проекти

Текущи проекти

Проект на тема: УЕБ БАЗИРАНИ  МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНЕ / ОБУЧЕНИЕ,

Logo Laser Safety

Програма ЕРАЗЪМ +, дейност Стратегически партньорсва, Nr. 2018-1-LV01-KA202-05695

Целите на проекта са насочени към изследване и анализ на нуждите от професионално обучение по лазерна безопасност. Партньорският екип ще проучи учебните програми по лазерна безопасност, предлагани от традиционното професионално образование/обучение в страните партньори, както и нуждите на операторите на лазерните системи от знания и компетенции по лазерна безопасност.  На базата на идентифицираните нужди ще бъде разработена уеб базирана обучителна програма по лазерна безопасност за професионалното образование/обучение, състояща се от три уеб базирани модула.

Проектът е с продължителност до 31 август 201120 г. Координираща институция е Резекненска Технологична Академия, Резекне, Латвия.

Универсиет „Ангел Кънчев” Русе, България

Европейски център за онразование,наука и иновации, Габрово, българия

Веда Консулт ЕООД, Габрово, България

iTStudy Hungay Kft., Унгария

University Din Pitesti, Румъния

SWA Bildungsakedemie GmbH, Германия

Приключили проекти:

Проект Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483 «Повишаване на професионалните умения в зеленото строителство чрез онлайн обучение» ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, Програма ЕРАЗЪМ +, Стратегически партньорства

Project green

Цел на проекта:
Подобряване на професионалните умения на работещите в строителния сектор в областта на зеленото строителство чрез онлайн обучение и да подкрепи новата програма на ЕС от 10.06.2016 г. за развитие на уменията и по-специално програмата за УМЕНИЯ в областта ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА
Целеви групи:
Преподаватели, обучаеми от професионалните училища и обучителни центрове, строителни работници, работодатели и експерти в сферата на с троителния сектор
Проектът планира създаването на обучителен продукт от 4 интерактивни мултимедийни модула, които ще бъдат изградени на базата на:

 • Анализ на съществуващите програми в областта на ПОО и продължаващо обучение в строителния сектор в страните партньори и
 • Идентифицираните нужди на строителния сектор от работници с професионални умения в областта на зеленото строителство в партньорските страни.

Екипът ще разработи, тества и сертифицира модули за обучение в съответствие с нуждите на европейския строителен сектор Чрез разработването на модули за обучение, проектът ще спомогне за изграждането на нови умения в областта на зеленото строителство на работещите в строителния сектор, чийто брой до 2020 г. се очаква да достигне 700 000.
Използвайки подходяща интернет среда, модулите за обучение ще бъдат уеб базирани и достъпни за обучаеми лица, строителни работници и всички заинтересовани.
Координатор на проекта е Rezekne Academy of Technologies, Латвия
Сайт на проекта: http://www.gcproject.rta.lv
Партньори по проекта:

 1. ВЕДА Консулт ООД, Габрово, България
 2. Schnellkraft Personalmanagement GmbH, Германия
 3. iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató és Kutatóközpont Kft, Унгария
 4. Европейски център за образование, наука и иновации, България.

Проектът е с общата продължителност 2 години,  стартира на 1 септември 2017 г.  и ще приключи на 31 август 2019 г.

 

 

Проект Nr. 2017-1-TR01-KA204-045870 «Предоставяне на oбучителни умения на родителите бежанци за справяне с образователни проблеми на децата им» РОДИТЕЛИ БЕЖАНЦИ Програма ЕРАЗЪМ +, Стратегически партньорства

something

Проектът цели да намери решение на проблемите, пред които са изправени родителите бежанци в приемащата държава. Стремежът е да се подпомогне интегрирането на децата на бежанците в образователната система на приемащата страна, както и към новата културна среда в процеса на обучение.
Целевата група са родителите на децата
Усилията са насочени към създаване на учебен модул, съгласно потребностите на родителите, за да могат те да преминат през специализирано обучение, което би им помогнало да бъдат по-подготвени и полезни за своите децата в процеса на обучение. Проектът цели да спомогне за премахване на бариерите, пред които са изправени децата на бежанците в училище, да доведе до тяхното бързо интегриране към образователния процес и новата среда, за да могат те да растат безгрижни и здрави.
Проектът е с общата продължителност 2 години, стартира на 1 септември 2017 г. и ще приключи на 31 август 2019 г.
Координатор на проекта:
Университетът в Газиантеп, Турция
Gaziantep University, Üniversite Bulvarı, 27310, Şehitkamil/ Gaziantep/ TURKEY
Сайт на проекта: www.refugeeparentseducation.com.
Партньори по проекта:

 • Gaziantep Family and Social Policies Directorate (ASPM) – Gaziantep/ TURKEY; Дирекция «Семейство и социални политики» на Газиантеп (ASPM) — Газиантеп / ТУРЦИЯ;
 • Kayra Yöneylem Consulting Education and EngineeringLimited Co. — Gaziantep/ TURKEY; Акционерното дружество Kayra Yöneylem Consulting Образование и Инженеринг Limited — Газиантеп / ТУРЦИЯ;
 • Asociación Culturaly Deportiva La Hoya(ACD LA HOYA) — Spain; Асоциация по Културата на Депортиво Ла Хоя (ACD LA HOYA) – Испания;
 • Developmental Centre Of Thessaly (AnaptixiakoKentroThessalias) (AKETH) — Yunanistan; Център за развитие на Тесалия (AnaptixiakoKentroThessalias) (AKETH) – Юнанистан;
 • Association “European Center for Education, Science аnd Innovations (ECESI) – Bulgaria; Сдружение с нестопанска цел за обществена полза „Европейски център за образование, наука и иновации“‚ Габрово, България.

https://eucenterbulgaria.wordpress.com/2018/09/06/втора-работна-среща-по-проект-предост

http://refugeeparentseducation.com/eng/

IO1: Доклад от проведено проучване и анализ на
потребностите на бежанските родители  
IO1 BULGARIAN_BG_New

IO3 В рамките на ЕРАЗЪМ + проект 2017-1-TR01-KA204-045870
„Предоставяне на обучителни умения на родители бежанци за справяне с образователните проблеми на техните деца»
бе разработен модул за обучение на родителите бежанци на тема:

«ОСВЕДОМЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОДХОДИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ БЕЖАНЦИ В ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ И РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ»
IO3 Training Module and Implementation Guide (BG)